foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komisja Podzakładowa

przy Alchemii S.A. Zakład RurexpolWyprawka szkolna 2013

Pieniądze na podręczniki dla rodzin wielodzietnych przysługują bez względu na kryterium dochodowe

O refundację, niezależnie od dochodu, mogą się ubiegać m.in. rodziny wielodzietne czyli posiadające co najmniej 3 dzieci (poniżej 18 roku życia). Mówi o tym § 3 ust. 6 rozporządzenia rady ministrów z 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 818). Co istotne nie wszystkie dzieci w rodzinie muszą być w wieku szkolnym by móc otrzymać budżetowe wsparcie.

Jak uzyskać zwrot

Jeśli duża rodzina nie spełnia kryterium dochodowego (456 zł dochodu na osobę w rodzinie), a chce starać się o dofinansowanie, rodzic powinien złożyć u dyrektora szkoły odpowiednie podanie z uzasadnieniem, że kwalifikuje się do programu ?Wyprawka szkolna 2013". Termin na złożenie wniosku w każdej gminie odrębnie ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W uzasadnieniu do składanego wniosku trzeba napisać, że ubiega się o zwrot poniesionych kosztów za zakup podręczników ze względu na zaistnienie uzasadnionej przyczyny udzielenia pomocy, którą jest ,,ochrona macierzyństwa lub wielodzietności", zgodnie z art. 7 pkt. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. DzU z 2013 r. poz. 182), o której mowa w § 3 ust. 6 rozporządzenia rady ministrów z 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 818).

Dla takich rodzin przeznaczono 5 proc. puli przewidzianej na dofinansowanie do podręczników w danej gminie. Niestety niespełniający kryteriów dochodowych rodzice pierwszoklasisty, który zaczyna dopiero edukację w podstawówce nie mogą liczyć na pomoc wyprawkową. Uczniowie klas I są wyłączeni z programu, jeśli jedynym kryterium miałaby być wielodzietność ? mają za to wyższy próg dochodowy, nie 456 zł jak pozostali uczniowie lecz 539 zł. Na pomoc finansową w zakupie książek nie mogą liczyć dzieci rozpoczynające naukę w zerówce. W pozostałych przypadkach o przyznaniu dofinansowania decydują dochody członków rodziny. Nie dotyczy to jednak uczniów niepełnosprawnych. Otrzymują oni wsparcie, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.

Niepełnosprawni uczniowie

W 2013 r. programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży ? podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Ubiegając się o dofinansowanie dla nich także nie trzeba spełniać kryterium dochodowego.

Kilka wypłat

Nie ma przeszkód prawnych, by pieniądze na podręczniki w wielodzietnej rodzinie trafiły na potrzeby kilkorga dzieci. Przyznanie refundacji do kompletu książek dla jednego dziecka nie blokuje dopłaty na inne dziecko. O tym czy dana osoba otrzyma finansowe wsparcie zadecyduje ostatecznie dyrektor szkoły, po otrzymaniu od burmistrza, prezydenta miasta czy wójta informacji o liczbie uczniów zakwalifikowanych do pomocy. Jednak rodzic odprawiony z kwitkiem nie ma możliwości podważenia werdyktu, gdyż nie jest on decyzją administracyjną, a uznaniową.

Niezbędny paragon

Aby uzyskać zwrot pieniędzy trzeba wykazać się poniesionymi nakładami na podręczniki - dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

  • kl. I - III ? do kwoty 225 zł
  • kl. V szkoły podstawowej ? do kwoty 325 zł
  • kl. II zasadniczej szkoły zawodowej ? do kwoty 390 zł
  • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) ? do kwoty 445 zł.

W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

Opracowano na podstawie artykułu Anny Abramowskiej, Rzeczpospolita, 9 sierpnia 2013

Sport

Koncert My Naród

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na Strona startowa.

Akceptuje cookies na tej stronie.

Informacja o cookies